Croatian English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish Swedish
Text Size
petak, februar 15, 2019
sreda, 09 novembar 2011 13:28

Javni poziv za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara

Napisao  vermont
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

JAVNI POZIV

za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara

I

Pravo učešća imaju:

- omladinska udruženja koja su registrovana u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području Grada Mostara, a čiji projekti će se realizovati u interesu mladih Grada Mostara i na njegovoj teritoriji,

- neformalne grupe mladih (vijeća učenika srednjih škola sa područja Grada Mostara i dr.) uz administrativnu podršku ustanove ili udruženja sa sjedištem na području Grada Mostara.

Pravo učešća imaju i omladinska udruženja i neformalne grupe mladih čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uslovom da se projekat kojim se prijavljuju realizira u interesu mladih Grada Mostara i na području Grada Mostara.

Aplikant može aplicirati na ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava – sufinansiranje, što je dužan navesti u prijavnim obrascima.

II

Uslovi za korištenje budžetskih sredstava su:

A. da se projekt implementira na području Grada Mostara i u interesu mladih Grada Mostara,

B. da pojedinačna vrijednost projekta ili dijela projekta čije se sufinansiranje traži ne prelazi iznos od 1.500,00 KM,

C. da se projekt na drugi način ne finansira sredstvima Grada,

D. da se projekt odnosi na slijedeće:

- projekte koji imaju za cilj poboljšanje života mladih, promovisanje volonterizma i timskog rada,

- originalne, zanimljive i korisne projekte koji podstiču mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive,

- projekte koji odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaj na lokalnu zajednicu,

- projekte koji potiču mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova,

- projekte koji se odnose na kreativno izražavanje (književnost, likovna umjetnost, muzika, ples, umjetnička fotografija, film i sl.),

- projekte u oblasti društvenog života i slobodnog vremena mladih,

- projekte od uticaja na prevenciju ovisnosti i promociju zdravog života, sporta i slično,

- kao i ekološke projekte i one koji pružaju podršku mladima sa posebnim potrebama.

III

Kriteriji za odabir projekata su slijedeći:

a) Eliminatorni kriteriji:

1. neblagovremena i nepotpuna ili netačna projektna aplikacija;

2. projektne aktivnosti se planiraju realizirati izvan područja grada Mostara;

3. nedostaju ključne informacije u projektnom prijedlogu;

4. projekt je usmjeren na promociju političke stranke,

5. nije opravdan utrošak sredstava za ranije odobrene projekte od strane Grada,

b) Pozitivni kriteriji:

1. važnost projekta za oblasti navedene u glavi II D. Ovog Javnog poziva,

2. udruženje odnosno neformalna grupa mladih imaju kvalifikovano članstvo za realizaciju projekta,

3. jasna definicija ciljne grupe (kome je namijenjen, te da obuhvača veći broj korisnika),

4. da su očekivani rezultati (efekti na ciljnu grupu) mjerljivi, realni i ostvarivi,

5. udruženja koja su učestvovala u obilježavanju značajnih datuma i događaja u gradu Mostaru, državnim i međunarodnim takmičenjima.

6. da je budžet projekta realan i u skladu sa aktivnostima.

IV

Odluku o raspodjeli sredstava granta za projekte mladih donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije za ocjenu i izbor projekata za mlade, koja je sačinjena u skladu sa kriterijima propisanim Odlukom o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara.

V

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo na propisanim prijavnim obrascima: Prijavni obrazac A1, Obrascu projektnog prijedloga A2 i Obrascu za budžet projekta A3, koji se mogu preuzeti u pisarnici gradske uprave ili sa web stranice Grada www.mostar.ba.

Uz popunjen Prijavni obrazac A1, aplikant obavezno prilaže:

1. Projektni prijedlog sa kojim se aplikant prijavljuje na Javni poziv na Obrascu projektnog prijedloga - A2,

2. Specifikaciju troškova za realizaciju projekta tj. budžet projekta na Obrascu za budžet projekta A3,

3. Rješenje o registraciji omladinskog udruženja odnosno za neformalne grupe mladih rješenje o registraciji ustanove ili udruženja koja daje administrativnu podršku projektu,

4. Narativni i finansijski izvještaj o poslovanju u prethodnoj godini (bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu), a za neformalne grupe narativni izvještaj o radu za predhodnu godinu,

5. Kratak opis udruženja/neformalne grupe sa podacima o prethodno realiziranim projektima i kvalifikaciji kadrova koji implementiraju projekt (odgovorne osobe, saradnici, volonteri),

6. Preporuke eksperata iz relevantnih oblasti – ukoliko ih posjeduju,

7. Za projekte koji se realizuju u školama pismena saglasnost direktora škole.

VI

Prijave na javni poziv sa priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Mostar

Komisija za ocjenu i izbor projekata za mlade

Adema Buća br. 19, Mostar

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja (objavljeno 31.10.2011).

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Službi za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Ulica Kralja Tvrtka bb (raniji Đački dom), telefon 321-431.

Neblagovremene, nepotpune i netačne prijave se neće uzeti u razmatranje.

O rezultatima Javnog poziva odnosno o Odluci o raspodjeli raspodjelu sredstava granta namijenjenog

za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara za 2011 godinu, podnositelji prijava će biti obavješteni

putem sredstava dnevnog informisanja, te putem web stranice Grada Mostara.

Odabrani korisnici po ovom Javnom pozivu potpisat će Ugovor s Gradom Mostarom čime se obavezuju na poštivanje odredbi istog. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

P A R T N E R I_____________________________________________________

"OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI ".

POŠTOVANI POSJETIOCI OVDJE MOŽETE POGLEDATI BROŠURU PROJEKTA "OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI" KOJI REALIZUJE OMLADINSKI CENTAR "VERMONT" UZ VELIKODUŠNU PODRŠKU AMERIČKOG NARODA PUTEM AMERIČKE AMBASADE U SARAJEVU.

                          BROŠURA

_____________________________________________________Baner

Anketa

Kako se suprotstaviti korupciji u Brčkom?

Čovječe ne ljuti se

Saradnici

Medijski saradnici