Croatian English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish Swedish
Text Size
petak, februar 15, 2019
sreda, 14 septembar 2011 07:04

JAVNI KONKURS ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Napisao  vermont
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

JAVNI KONKURS ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA REALIZACIJU PROGRAMA, PROJEKATA I SLIČNIH AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA - Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1. člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/06), Programa aktivnosti koji će se finansirati iz sredstava tekućih transfera za finansiranje projekata sredstvima vodnih naknada za 2011. godinu člana 5. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda i Odluke Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o raspisivanju javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda (broj UO-10-21-2/2011) i Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI KONKURS ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA REALIZACIJU PROGRAMA, PROJEKATA I SLIČNIH AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

I. PREDMET KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće:

1. Sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti upravljanja otpadnim vodama, koji obuhvataju: izgradnju ili sanaciju kolektorskih mreža (primarnih i sekundarnih), tretman otpadnih voda, monitoring otpadnih voda i slične aktivnosti u oblasti upravljanja otpadnim vodama;

Sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti korištenja voda, koji obuhvataju: zaštitu izvorišta - vodozaštitne zone; rješavanje problema u vodosnabdijevanju; poticanje održivog korištenja prirodnih dobara-vode.

Ciljevi za programe 1 i 2 su: zaštita kvaliteta voda, izgradnja infrastrukture u cilju zaštite okoliša (izgradnja i sanacija kolektorskih mreža, tretman otpadnih voda, monitoring otpadnih voda, zaštita izvorišta vodozaštitnih zona, rješavanje problema u oblasti vodosnabdijevanja, poticanje održivog korištenja prirodnih dobara.

2. Sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite voda, koji obuhvataju zaštitu voda, zaštitu flore i faune i slične aktivnosti;

Ciljevi programa su: zaštita kvaliteta voda, zaštita flore i faune i slične aktivnosti od značaja za zaštitu okoliša i kvalitet voda.

3. Sufinanciranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti upravljanja vodama čija je implementacija u toku.

Ciljevi programa su: sufinansiranje projekata koji su djelimično završeni, te je zbog nedostatka finansijskih sredstava njihova realizacija zaustavljena, ili postoji vjerovatnoća da neće biti završena na okolišno prihvatljiv način.

4. Sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti jačanja javne svijesti o značaju zaštite voda.

Ciljevi programa su: podizanje nivoa javne svijesti o značaju zaštite voda uključujući izradu promotivnih i edukativnih materijala, organizovanje okruglih stolova, konferencija, manifestacija i sličnih aktivnosti relevantnih za jačanje javne svijesti o značaju zaštite voda.

U okviru sufinansiranja po tačkama 1, 2, 3, 4, moguće je sufinansirati:

a) nabavke radova, roba i usluga;

b) tehničku pomoć projektima koji se pripremaju za kandidovanje, koji su kandidovani ili su već na

prioritetnim listama za finansiranje od strane međunarodnih institucija (IPA, Svjetska banka, GEF, WWF i druge organizacije), a nedostaju im finansijska sredstva za pripremu, obavezno sudjelovanje kontribuciju, izradu projektno tehničke dokumentacije i sl.).

c) podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, podizanje nivoa svijesti javnosti i druge aktivnosti relevantne za oblast zaštite voda.

II. KORISNICI SREDSTAVA KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo učešća imaju pravne i fizičke osobe, jedinice lokalne uprave (gradovi i općine), javne ustanove, privredna društva i druge pravne osobe.

III. USLOVI KOJIMA PODNOSOCI PRIJAVE MORAJU UDOVOLJAVATI / KORISNICI SREDSTAVA KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Fizička i pravna lica, kojima se dodjeljuju finansijska sredstva (korisnici), moraju ispunjavati sljedeće uslove:

- Da imaju prebivalište odnosno sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

- Da ulažu vlastita sredstva u programe, projekte i slične aktivnosti. Podnosilac prijave obavezan je obezbijediti vlastito finansijsko učešće ili finansijsko učešće drugih zainteresovanih subjekata;

- Da dostave ovjerenu izjavu o visini sredstava s kojima će korisnik ili drugi zainteresovani subjekt učestvovati u sufinansiranju realizacije dijela projekta koji predlažu za zajedničko finansiranje aplikanta i Fonda za zaštitu okoliša FBiH;

- Da jasno preciziraju vrstu projekta, vrstu radova/roba/usluga koji će se finansirati predloženim

projektom;

- Da prihvate uslove zajedničkog sudjelovanja u sufinansiranju programa, projekata i sličnih aktivnosti za koje se odobravaju sredstva Fonda propisana općim aktima Fonda;

- Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava su obavezni obezbijediti odgovarajuću garanciju za sredstva Fonda;

- Da zaključe ugovor sa Fondom o zajedničkom ulaganju u program, projekat, ili drugu aktivnost za koje se ododbravaju sredstva Fonda.

Pod vlastitim učešćem podrazumijevaju se novčana sredstva korisnika, kreditna sredstva drugih finansijskih institucija, ulaganja drugih fizičkih i/ili pravnih lica.

IV. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA SUDJELOVANJE

Sredstva iz Javnog konkursa po navedenim programima, dodjeljuju se na temelju prijave projekta/programa korisnika i obavezne dokumentacije.

Obrazac za prijavu projekta i obrazac proračuna projekta mora biti popunjen na računaru na obrascima koji su dostupni na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (www.fzofbih.org.ba).

Obrazac za prijavu projekta, obrazac proračuna projekta i obavezna dokumentacija, trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu sa prijavnog obrasca i poslana u A4 formatu koverte.

Obavezna dokumentacija treba biti odvojena od dokumentacije za preporuku.

Aplikacija u cijelostimora biti dostavljena u printanoj formi, i to u jednom originalu i jednoj kopiji, tvrdi uvez, sa numerisanim, ovjerenim i potpisanim stranicama od strane ovlaštene osobe.

Na koverti, umjesto adrese, zalijepiti popunjeni obrazac aplikanta koji se nalazi na naprijed navedenoj web stranici.

Obavezna dokumentacija mora sadržavati:

1) Popunjen obrazac za prijavu projekta;

2) Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta;

3) Ovjerena izjava o namjenskom trošenju sredstava (ovjerena kod javnog bilježnika/notara ili nadležnog općinskog organa);

4) Ovjerena izjava o visini sredstava s kojima će korisnik ili drugi zainteresovani subjekt učestvovati u sufinansiranju realizacije dijela projekta koji predlažu za zajedničko finansiranje aplikanta i Fonda za zaštitu okoliša FbiH (ovjerena kod javnog bilježnika/notara ili nadležnog općinskog organa);

5) Dokaz o registraciji nadležnog organa (rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica, rješenje nadležnog općinskog organa za fizička lica);

6) Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ukoliko su PDV obveznici);

7) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležnih organa - poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje;

8) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO;

9) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju;

10) Dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH u cilju dokazivanja da podnosilac prijave nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponaćanja i proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od 5 godina prije datuma dostavljanja prijave (u skladu s članom 23. stav 1, tačke c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH)

11) Ukoliko aplikant nije PDV obveznik, dostaviti uvjerenje;

12) Ovjeren set finansijskih izvještaja za 2010. godinu.

V. OSNOVNI KRITERIJ ODABIRA

1) Pripremljenost projekta, programa ili sličnih aktivnosti (pripremljenost stručne i tehničke dokumentacije, stepen spremnosti za početak radova, visina obezbijeđenih sredstava korisnika za sufinansiranje (do 10 bodova);

2) Stepen povoljnog utjecaja na okoliš (održivi razvoj, očekivano poboljšanje kvaliteta okoliša ili povećanje energetske efikasnosti, cjelovit pristup investitora u rješavanju pojedinih pitanja zaštite okoliša i energetske efikasnosti, ispunjenje međunarodnih obaveza, stepen prioriteta iz programa zaštite okoliša) (do 30 bodova);

3) Kvalitet ponuđenog tehnološklog rješenja (do 20 bodova);

4) Stepen ugroženosti okoliša (zaštićena područja, zaštićene biljne, gljivne i životinjske vrste, zaštićeni minerali i fosili, ekološki značajna područja, stepen smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, postupanje na temelju rješenja inspekcije radi uklanjanja rizičnih tačaka za okoliš i zdravlje ljudi (do 30 bodova);

5) Finansijska sposobnost korisnika sredstava na ulaganja i povrat sredstava, ako je povrat sredstava ugovoren (do 10 bodova).

VI. VREDNOVANJE PROJEKATA

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni konkurs, vršit će posebna Komisija koju imenuje direktor Fonda.

Komisija razmatra projekte primljene na bazi Javnog konkursa, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja direktoru Fonda, koji izra|uje listu prihvatljivih projekata za sufinansiranje na bazi Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša.

Upravni odbor Fonda donosi konačnu Odluku o dodjeli sredstava korisnicima.

Rezulatati Javnog konkursa o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na službenoj web stranici Fonda www.fzofbih.org.ba i "Službenim novinama Federacije BiH", u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Prije donošenja konačne odluke o odabiru korisnika, Fond zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja projekta od predlagatelja, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.

Sa odabranim predlagateljima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama te drugim pitanjima u vezi sa realizacijom projekta koji se sufinancira, te praženju namjenskog korištenja dobivenih sredstava.

VII. OPĆE ODREDBE

Obrasci za prijavu po ovom Javnom konkursu mogu se preuzeti na web stranici Fonda za zaštitu okoliša FbiH www.fzofbih.org.ba.

Prijava za učestvovanje s obaveznom projektnom dokumentacijom, dostavlja se lično ili putem pošte na adresu: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Hamdije Čemerlića 2/I, 71 000 Sarajevo u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom:

"NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI POZIV – PROGRAM BR._________".

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH".

Prijave s nepotpunom dokumentacijom podnesene nakon roka i utvrđene forme, neće se razmatrati.

Važne napomene:

- Aplikant na jedan program može konkurisati samo jednim projektom.

- U koverti može biti samo jedan projekat. Ukoliko jedna koverta sadrži više projekata, aplikacija se odbacuje.

- Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom konkursu, mora ispuniti pravno-formalne uvjete iz ovog javnog oglasa.

- Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija sudjelovanja iz ovog konkursa, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne stariji od tri mjeseca.

- Dokumenti koji se šalju na Javni konkurs ne vraćaju se aplikantu.

- Neadekvatno popunjene prijave i nekompletni zahtjevi se neće razmatrati.

- Fond ne snosi nikakve troškove aplikanta, nastale sačinjavanjem i predajom aplikacije, i aplikant nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih troškova po osnovu učešća na ovom javnom konkursu.

Sva eventualna pojašnjenja po pitanju ovog konkursa mogu se dobiti putem e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

(Sl-927/11-F)

P A R T N E R I_____________________________________________________

"OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI ".

POŠTOVANI POSJETIOCI OVDJE MOŽETE POGLEDATI BROŠURU PROJEKTA "OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI" KOJI REALIZUJE OMLADINSKI CENTAR "VERMONT" UZ VELIKODUŠNU PODRŠKU AMERIČKOG NARODA PUTEM AMERIČKE AMBASADE U SARAJEVU.

                          BROŠURA

_____________________________________________________Baner

Anketa

Kako se suprotstaviti korupciji u Brčkom?

Čovječe ne ljuti se

Saradnici

Medijski saradnici