sreda, 20 septembar 2017 13:47

Održan prvi kordinacijski sastanak članova koalicije u sklopu projekta „Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju roma u BiH“

Napisao  vermont
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa Centrom za zastupanje građanskih interesa (CPI), UG Omladinskom romskom inicijativom „Budi mi prijatelj“ Visoko, Udruženjem „Romska djevojka-Romani Ćej“ Prnjavor i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčko distrikta započeli su realizaciju trogodišnjeg projekta „Zagovaranje za socio –ekonomsku inkluziju Roma  u BiH“.

Ovaj projekat ima za cilj integraciju specifičnih politika za Rome u opšte  politike i javne budžete i IPA planiranje i sinhronizaciju pristupa sa trenutnim i predstojećim reformama u BiH u sklopu  predpristupnog procesa za ulazak u EU.

U sklopu ovog projekta će se zagovarati za efikasniju saradnju  institucija i nevladinog sektra  na svim nivoima vlasti kao i ravnopravno učestvovanje  u procesu  konsultacija i dijaloga o reformama  u BiH kako bi se efikasno uticalo na proces donošenja odluka, borbe protiv diskriminacije i isključivanja i promovisanje ljudskih prava i zaštite manjina kroz prizmu evropskih standarda.

Rad neformalne koalicije će se fokusirati na političke kriterije iz SSP-a i Poglavlje 23 Acquis communautaire tj. specifične sektorske reforme.

Koalicija će svoje specifične ciljeve realizirari kroz dva klastera:

  1. 1)Istraživanje i praćenje transparentnosti politika, zakonodavstva i budžeta kroz: 

a) Istraživanje i prikupljanje podataka i informacija u sektorskim politikama i budžetima (zapošljavanje, diskriminacija, zdravstvena zaštita, stanovanje i obrazovanje) kako bi se procijenio uticaj (trenutna situacija i uticaj tekućih reformi);                                                                     

b) Praćenje budžetskih procesa koji se odnose na sektorske politike u fokusu i korelaciju sa ishodom politika i reformi;

  1. 2)Zagovaranje i izgradanja kapaciteta kroz:

a) Izradu planova za zagovaranja zasnovanih na dokazima u vidu izvještaja o napretku sa konkretnim rezultatima;

b) Izrada plana zagovaranja i partnerstva sa OCD i lokalnim zajednicama / opštinama da učestvuju u praćenju i prilagođavanju reformi kako bi se osigurala integracija romskih pitanja;

c) Inicijative javnog zagovaranja širokog spektra usmjerene na sve nivoe vlasti i javnosti u vezi sa ljudskim pravima, reformama u okviru pristupanja EU i romskih pitanja, uključujući radionice sa opštinama sa konkretnim rezultatima;

d) Sprovođenje i umrežavanje sa drugim OCD koje su van koalicije i predstavnici su ugroženih grupa (manjine, ženske organizacije, LGBTQ  itd.).

Projekta se realizira u finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo, Švajcarska (FOSI)